Konkurs Krasomówczy Niezwykła Ziemia Słupska

15 listopada br. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia- rzeka wiedzy”  w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” na ul. Poniatowskiego w Słupsku odbędzie sie kolejna edycja Konkursu Krasomówczego dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego pt. Niezwykła Ziemia Słupska „Osobliwa przyroda Ziemi Słupskiej”. Organizatorem konkursu jest Koło Przewodników Terenowych przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku. Patronat Honorowy sprawują Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka – Wojewódzka oraz Starosta Słupski Paweł Lisowski. Zgłoszenia uczestników można nadsyłać do dn. 12 listopada br.
Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM (PATRZ „CZYTAJ WIĘCEJ”)

REGULAMIN KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DLA MŁODZIEŻY  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   I PONADPODSTAWOWYCH MIASTA SŁUPSKA I POWIATU SŁUPSKIEGO

Niezwykła Ziemia Słupska „Osobliwa przyroda Ziemi Słupskiej”

SŁUPSK 15 LISTOPADA 2019 

REGULAMINKONKURSU KRASOMÓWCZEGO

Niezwykła Ziemia Słupska–  „Osobliwa przyroda ziemi słupskiej ”
I. ZAŁOŻENIE OGÓLNE KONKURSU
Dla młodzieży ma być wydarzeniem mobilizującym do kształcenia i podnoszenia na wyższy poziom własnych umiejętności.
Celem Konkursu Krasomówczego jest:
                Konkurs ma zwrócić uwagę na potrzebę pielęgnacji kultury języka ojczystego, przeciwstawienie się wulgaryzacji języka oraz zanieczyszczaniu języka polskiego przez coraz częściej obecne w mowie i piśmie obce naleciałości.
                Konkurs dla młodzieży ma być wydarzeniem mobilizującym do kształcenia  i podnoszenia na wyższy poziom własnych umiejętności oraz poszukiwania najlepszych wzorców w przekazie wiedzy

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Inicjatorem Konkursu Krasomówczego jest Koło Przewodników Terenowych przy Regionalnym Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Słupsku.
 2. Organizatorem Konkursu Krasomówczego jest Regionalny Oddział PTTK w Słupsku przy współpracy z Komisją Przewodnicką RO PTTK, Kołem Przewodników Terenowych PTTK w Słupsku, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku.

3. Komisja Przewodnicka, Koło Przewodników Terenowych przy RO PTTK w Słupsku oraz pracownicy parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” odpowiadają za merytoryczną stronę Konkursu.
4. Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK przygotowuje Konkurs i odpowiada za jego prawidłowy przebieg.
5. Komisja Przewodnicka RO PTTK powoła dwa składy Jury Konkursu: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
a) w skład Jury Konkursu wchodzą:

 • przedstawiciel Komisji Przewodnickiej RO PTTK,
 • przedstawiciel Koła Przewodników Terenowych PTTK,
 • przedstawiciel Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
 • przedstawiciel Związku Literatów Polskich,
 • przedstawiciel Urzędu Miasta Słupska,
 • przedstawiciel Starostwa Słupskiego,
 • przedstawiciel miejscowych mediów lub instytucji kulturalnych.

b) Jury i Sekretariat Konkursu pracują zgodnie z Regulaminem Pracy Jury i Konkursu Krasomówczego – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Konkurs odbędzie się w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia-rzeka wiedzy”       Park Krajobrazowy „Dolina Słupi’ Słupsk, ul. Poniatowskiego
7. Zgłoszenia uczestników na Konkurs należy przesłać do  12 listopada 2019r. na adres:    e-mail:  jorlowska@interia.plpoczta@slupsk.pttk.pl , lub  pocztą     Regionalny  Oddział PTTK , ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 SŁUPSK                                                                                                                       

Koszty dojazdu uczestników pokrywają szkoły delegujące.                     
Konkurs jest nieodpłatny.

III. TEMATYKA
III.1. Tematyką konkursu w 2019r.  jest „Osobliwa przyroda Ziemi Słupskiej”
Zagadnienia pomocne do wyboru tematu.
1.Przyroda: TWOJA-MOJA-NASZA-WASZA czyli CZYJA?
2.Osobliwości przyrodnicze np.: w mojej miejscowości, lesie, łące, parku, ogródku.
3.Obce (inwazyjne) gatunki flory i fauny-zagrożeniem dla rodzimych siedlisk przyrodniczych.
4.Obce (inwazyjne) gatunki flory i fauny-zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego.
5.Słupia-rzeka wiedzy.
6.Drzewa- historia zamknięta w słojach.
7.Jakie historie opowiedziałby bursztyn gdyby przemówił?
8.Parki dworskie-historia minionych pokoleń.
9.Przyroda ożywiona i nieożywiona w legendach i baśniach.
10.Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze lądowe i morskie.                  
III.2. Uczestnik ma prawo wybrać i prezentować taki temat, który najlepiej mu odpowiada. Organizatorom zależy na tym, by Konkurs oprócz popularyzacji piękna języka polskiego posiadał również jak największe wartości poznawcze i popularyzatorskie w zakresie poznania przyrody Ziemi Słupskiej i krajoznawstwa, a tym samym przyczyniał się do jeszcze lepszego poznania Ziemi Słupskiej.
III.3.Wybrany temat wystąpienia krasomówczego należy podać w Karcie Zgłoszenia. Ewentualna zmiana tematu może nastąpić, za zgodą Jury, przed losowaniem kolejności wystąpień.

IV. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
a. młodzież szkół podstawowych,
b. młodzież szkół ponadpodstawowych.
2. Losowanie kolejności wystąpień odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem Konkursu
3. Czas wystąpień: uczestnik prezentuje swój temat w ciągu 6 minut.
4. Uczestnicy zobowiązani są do pełnego wykorzystania limitu czasu, z możliwością tolerancji do1 minuty..
5. Sekretarz Jury kontroluje czas wypowiedzi informując sygnałem dźwiękowym o fakcie upływu 5 minut.
6. Niewykorzystanie limitu czasu lub jego przekroczenie ujemnie wpłynie na ocenę wystąpienia (minus 2 punkty).
7. W czasie wypowiedzi uczestnik może posługiwać się rekwizytami: 1 zdjęcie lub slajd. Ubiór i postawa mogą nawiązywać do treści wystąpienia.
 8. Po wypowiedzi uczestnika członkowie Jury wystawiają swoje oceny na Karcie Ocen.
 9. Każdy z członków Jury dysponuje skalą ocen od 0 do 5 i na podstawie kryteriów ocen,
     przyznaje poszczególnym uczestnikom Konkursu odpowiednią liczbę punktów.
10.Suma ocen członków Jury, podzielona przez liczbę członków Jury pomniejszona o punkty
     karne (zgodnie z pkt. 6), stanowi właściwą ocenę.  
     Dodatkowo Jury może przyznać 2 punkty za używania gwary w sytuacjach niezbędnych
     do właściwego i sugestywnego przedstawienia tematu (pkt. 2 Kryterium oceny).                     
11. Oceny Jury są ostateczne i nie przysługuje prawo odwołania od nich.
12. W razie równej liczby punktów uzyskanych przez uczestników, o wybraniu 
      finalisty (pierwsze miejsce) decyduje dodatkowa wypowiedź (2 minuty).
13. Na tej podstawie wyłoniony zostaje laureat Konkursu

V.  KRYTERIA OCEN
1. Jury Konkursu oceniając wypowiedzi uczestników Konkursu bierze pod uwagę:
a). dobór tematu,
b). kulturę, poprawność i płynność wypowiedzi,
c). bogactwo i barwność języka,
d). kontakt ze słuchaczami,
e). właściwe wykorzystanie limitu czasu.
2. W treści wystąpień dopuszcza się używania gwary w sytuacjach niezbędnych do właściwego                             i  sugestywnego przedstawienia tematu.                                                                       
VI. NAGRODY

 • dla finalistów Konkursu przewidziane są  nagrody i upominki ufundowane przez 

       organizatorów i sponsorów,

 • dla pozostałych uczestników Konkursu dyplomy uczestnictwa,
 • Opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie ucznia.

VII. ZASADY PRACY JURY
1.Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie
2. Skład Jury powinien liczyć  3-5 osób.
3. Jury Konkursu reprezentuje przewodniczący, sekretarz i członkowie.
4. Oceny ustalone przez członków Jury są jawne, ostateczne i nie
   podlegają weryfikacji.
5. Przed rozpoczęciem Konkursu Jury w pełnym składzie uzgadnia zasady  
   oceniania i prezentuje je uczestnikom oraz ich Opiekunom.

VIII. INTERPRETACJA
Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Pracy Jury należy do Jury i Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku.


Słupsk 03.10.2019r.