Konkurs OBRAZY WOLNOŚCI

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM (PATRZ „CZYTAJ WIĘCEJ”)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OBRAZY WOLNOŚCI”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Obrazy wolności” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Imperio, ul. Prof. Stanisława Herbsta 12/17, 76-200 Słupsk, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Fundacji Imperio: „Pomorski Szlak Naukowy” dofinansowanego przez MNiSW w ramach programu „Dialog”.
4. Współorganizatorami Konkursu są:
a. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
b. Centrum Edukacji Regionalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 07.10.2019 – 19.12.2019 roku.
a. nadsyłanie prac: 07.10.2019 – 10.12.2019
b. rozstrzygnięcie konkursu: 19.12.2019
c. wystawa pokonkursowa: styczeń – luty 2020

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci uczelni i szkół wyższych z terenu województwa pomorskiego.

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie jednej fotografii i przesłanie jej na adres redakcji serwisu nauka-plus.pl w terminie 07.10.2019-10.12.2019 roku.

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej przypomina nam, jak wielką wartością jest wolność i niepodległość. Zadaniem uczestników Konkursu jest artystyczne uchwycenie w kadrze miejsc, sytuacji, wydarzeń i symboli, które są przejawem naszej wolności. Fotografia powinna ukazać wolność jako wartość – wielką i z trudem wywalczoną, a zarazem kruchą i ulotną.

3. Prace konkursowe należy przesłać w formie linku do ściągnięcia z serwisu hostingowego (preferowane uploadfiles.io) na adres e-mail kontakt@nauka-plus.pl. Format: jpg, brak max. rozmiaru pliku. Zdjęcie powinno być zapisane według wzoru „nick autora – Tytuł zdjęcia”. W mailu zgłoszeniowym należy zawrzeć dane zgodnie z III.1 oraz dopisek o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedno zdjęcie, do którego należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, uczelnia, nick (pseudonim autora na potrzeby konkursu), numer kontaktowy.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej. Będą one prezentowane w galerii konkursowej na stronie nauka-plus.pl, a po zakończeniu Konkursu zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Fundację Imperio.
5. Prace nadesłane po wskazanym terminie (10.12.2019) nie będą brały udziału w konkursie.
6. Nadesłane na Konkurs zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich, dobrego obyczaju ani dóbr osób trzecich.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona 3-osobowe jury konkursowe wskazane przez Organizatora konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19.12.2019 roku na stronie www.nauka-plus.pl oraz na stronie www.fundacjaimperio.pl .
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w kwocie 250-300 zł każda za zajęcie I, II, i III miejsca. Zostaną one wręczone autorom zwycięskich prac w dniu zaprezentowania wystawy (o miejscu i terminie autorzy zostaną poinformowani indywidualnie; informacja ta ukaże się również na w/w stronach internetowych). 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, stronach internetowych i w lokalnej prasie tylko wybranych przez siebie prac.

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.fundacjaimperio.pl oraz www.nauka-plus.pl .
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin przyjęty uchwałą Nr 12/2019 Zarządu Fundacji Imperio z dnia 06.10.2019r.