Konkurs HISTORIA PIENIĄDZA

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM (PATRZ „CZYTAJ WIĘCEJ”)

REGULAMIN KONKURSU
„HISTORIA PIENIĄDZA”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Historia pieniądza” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Imperio, ul. Prof. Stanisława Herbsta 12/17, 76-200 Słupsk, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Fundacji Imperio: „Historia pieniądza” dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Partnerem w organizacji Konkursu jest Centrum Edukacji Regionalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 09.10.2019 do 24.11.2019 roku. Podsumowanie Konkursu odbędzie się 05.12.2019 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku o godzinie 12.00.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII-VIII uczęszczający do Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Słupskiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach tematycznych:

  1. Historia polskiej waluty
  2. Historia pieniądza od starożytności po współczesność
  3. Ewolucja form płatniczych na wybranych przykładach

3. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej. Wymagania techniczne: ilość slajdów od 15 do 20, plik w formacie ppt, kolorystyka dowolna.

4. Prace konkursowe należy przesłać na nośniku CD lub USB na adres: Fundacja Imperio, ul. Prof. Stanisława Herbsta 12/17, 76-200 Słupsk do dnia 24 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z następującymi danym:

  1. imię i nazwisko autora
  2. klasa
  3. adres szkoły z numerem telefonu placówki
  4. kategoria tematyczna
  5. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Fundację Imperio.
5. Prace wysłane po wskazanym terminie (24.11.2019) nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona 3-osobowe jury konkursowe wskazane przez Organizatora konkursu.
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii tematycznej konkursu.
3. Nagrody zostaną wręczone laureatom 05.12.2019 roku (czwartek) w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Uroczystość podsumowania konkursu połączona z prelekcją pracownika sektora bankowego oraz prezentacją zbiorów numizmatycznych rozpocznie się o godzinie 12.00. Podczas spotkania nastąpi prezentacja najciekawszych prac, które wzięły udział w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, stronach internetowych i w lokalnej prasie tylko wybranych przez siebie prac.

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.fundacjaimperio.pl
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin przyjęty uchwałą Nr 12/2019 Zarządu Fundacji Imperio z dnia 06 października 2019r.