Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Słupsk.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Regionalnej możliwy jest pod numerem telefonu:59 844 57 58 oraz adresem e-mail: biuro@cer.slupsk.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  roku.
  4. Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.*
  6. Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie umowy lub zgody.Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Dancych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla pracownika
Załącznik G1 – Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla umów zleceń i umów o dzieło oraz z kontrahentami o współpracy
Załącznik G2 – Klauzula informacyjna dla umów zleceń i umów o dzieło oraz z kontrahentami

UWAGA!
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– ustawą z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 310) oraz
– ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650) informuję, że
wejście na teren obiektu/miejsca, gdzie odbywa się impreza organizowana przez Centrum Edukacji Regionalnej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na różnych polach eksploatacji (m.in. w internecie i na portalach społecznościowych) i w określonych celach. 

Klauzula informacyjna dla korzystających z fanpage CER na Facebooku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY FANPAGE CER